Supervize

O supervizi

 • Co je to supervize?

  Mezi pomáhající profese lze zařadit například sociální pracovníky, zdravotníky nebo pedagogy – jedná se tedy o profese, které jsou ve zvýšené míře vystaveny riziku vyhoření. Vyhoření přichází jako důsledek chronického stresu, neustálé nutnosti být druhým k dispozici a tendenci pracovníků zapomínat na své vlastní potřeby. Supervize je jedním ze základních způsobů, jak tomuto vyhoření předcházet.
  Někdy bývá supervize mylně zaměňována za jakousi inspekci či kontrolu. Ve skutečnosti by mělo být setkání supervizora a supervidovaného bezpečným místem, ve kterém lze otevřít své pochyby a tápání, očistit se od negativních emocí spjatých z výkonem povolání a získat určitý nadhled. Supervize je tedy pomocí a podporou pro ty, kdo sami pomáhají druhým.

 • Kdo může využít supervizi?

  - sociální pracovníci
  - terapeuti
  - učitelé
  - zdravotníci
  - koučové
  - pracovníci neziskových organizací
  - pastorační pracovníci
  - další pracovníci v církvích
  Zkrátka všichni, kdo pomáhají druhým lidem a uvědomují si potřebu podpory.

 • V čem vám může supervize pomoci?

  - v reflektování práce z klienty
  - při vyjasňování hranic ve vztahu s klientem
  - v řešení problémů ve vztazích na pracovišti
  - při hledání forem duševní hygieny a v prevence vyhoření
  - v rozboru náročných situací s klientem
  - při ztrátě motivace
  - v hledání profesní identity
  - v odhalení vlastních silných a slabých stránek a způsobů, jak s nimi pracovat
  - když se objeví pochybnosti či etická dilemata...

  Skupinová a týmová supervize navíc umožňuje:
  - získat různé pohledy na diskutovaný problém
  - zlepšit komunikace v týmu
  - výměnu zkušeností a znalostí
  - vyjasnění rolí a kompetencí
  - definovat vizi a cíle týmu...

Nabídka supervize

 • Jak při supervizi pracuji?

  Využívám různých metod supervize včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, vizualizace, myšlenkových map a podobně. Mým cílem je vytvořit bezpečné prostředí, ať už se jedná o supervizi individuální či skupinovou, ve kterém mohou supervidovaní být tím, kým jsou, mohou chybovat a pochybovat, mohou hledat a objevovat. Věřím ve schopnost supervidovaných najít vlastní cesty, které budou fungovat, a přistupuji k nim jako ke kolegům.

 • Individuální supervize
  Probíhá formou individuálních setkání. Můžeme se domluvit na jednorázovém setkání, přínosnější je ale dlouhodobější spolupráce. Je na vás, zda se budeme věnovat případové supervizi, tedy práci na konkrétní kazuistice, zda se zaměříme na rozvoj vašich dovedností nebo či otevřete jiná témata.

 • Skupinová supervize

  Je zaměřena podobně, jako individuální, lze však využít jiných forem supervize. Její přidanou hodnotou je možnost sdílení zkušeností a znalostí a získání širší zpětné vazby. Skupina může být sestavena buď z pracovníků z různých organizací, nebo se účastní pracovníci z jednoho týmu.

 • Týmová supervize

  Je určena pro pracovní týmy a v mém pojetí se zaměřuje především na vyjasnění rolí v týmu, posílení soudržnosti týmu. Můžeme společně pracovat na normách a pravidlech týmu, cílech skupiny, společné vizi apod. Lze využít i diagnostiku týmu.
  Je vhodná také pro vedoucí týmy v církvích.

 • Supervize dobrovolníků

  Pokud ve vaší organizaci pracujete s dobrovolníky, i oni jsou ohroženi syndormem vyhoření. S dobrovolníky používám podobné metody, jako s profesionály. Supervizi dobrovolníků lze spojit také s různými formami jejich vzdělávání.
  Je vhodná také pro vedoucí týmy v církvích.

Informace

 • Ceník
  Individuální supervize
  800,- / 60 min
  Skupinová supervize
  skupina 2 – 5 účastníků 1000,- / 60 min; délka setkání 3-5 hodin, cena je za celou skupinu
  skupina 6 – 10 účastníků 1300,- /60 min; délka setkání 3-5 hodin, cena je za celou skupinu

240

hodin supervizního výcviku

let vedení supervizních setkání

let praxe v pomáhajících profesích